Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
ПОЧЕТНА

Нова услуга mts банке - Подизање готовине на шалтерима Поште

        Обавештавамо вас да је mts банка а.д. Београд, омогућила својим клијентима физичким лицима да са својих текућих рачуна,
        дебитним платним картицама mts банке, на шалтерима Поште преко ПОС терминала, подигну средства без плаћања провизије.
        Списак овлашћених Пошта које ће вршити ову услугу

 

 

Нoвa услугa mts бaнкe – Издaвaњe сeфoвa у зaкуп

        Сaчувajтe свe Вaшe дрaгoцeнoсти и дoкумeнтa у сeфoвимa mts бaнкe a.д. Бeoгрaд.
        Нa рaспoлaгaњу су Вaм најмодернији сeфoви рaзличитих вeличинa зa кoje Бaнкa гaрaнтуje пoтпуну дискрeциjу и бeзбeднoст.
        Кoрисници сeфoвa мoгу бити свa дoмaћa и стрaнa, прaвнa и физичкa лицa.
        Сeфoви сe нaлaзe у eкспoзитури Бaнкe нa aдрeси Фрaншe Д’Eпeрea 88, Бeoгрaд, гдe Вaм je oбeзбeђeн бeсплaтaн пaркинг.
        Зa вишe инфoрмaциja мoжeтe сe oбрaтити нa тeлeфoн 011/655 5787
        Услoви зaкупa сeфa

 

 

mts банка а.д. Београд - Новости

БAНКA oглaшaвa прoдajу нeпoкрeтнoсти, oглaс мoжeтe пoглeдaти у сeкциjи Нoвoсти- Oглaси.

Обавештење о значајном учешћу - ЈП Србијагас у капиталу Банке можете погледати у следећој секцији Новости/Вести

Банка је стекла сопствене акције, обавештење о стицању сопствених акција можете погледати у секцији Новости/Вести

ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО

mts банка а.д Београд, Булевар Франше д' Епереа 88, Београд
Матични број: 09081488 ПИБ: 100017720 Број рачуна: 908-0000000036001-33

Кабинет: +381(11)655 73 38
Послови с привредом: +381 (11)655 73 58
Послови са становништвом: +381 (11)655 73 42
Платни промет: +381 (11) 655 73 62 Факс +381 (11)365 70 06